O nás

Do pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Brezno patrí 34 poľovných revírov, ktoré obhospodarujú 116876,83 ha poľovných pozemkov. Poľovné revíry patria do troch poľovných oblastí. Na pravej strane rieky Hron je poľovná oblasť Nízke Tatry v ktorej sa nachádza 17 poľovných revírov zaradených prevažne v II. a III. kvalitatívnych triedach. Na ľavej strane Hrona sú dve chovateľské oblasti. V Muránskej poľovnej oblasti je 11 kvalitných poľovných revírov, ktoré sú zaradené v I. a II. kvalitatívnych triedach. Najkvalitnejšia je poľovná oblasť Poľana, do ktorej patrí 6 poľovných revírov v najvyššej, prvej kvalitatívnej triede.

Šesť poľovných revírov obhospodarujú Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš, Čierny Balog a Slovenská Ľupča.

Z celkovej výmery poľovných pozemkov 116876,83 ha je zastúpenie lesného pôdneho fondu 84304,92 ha, 32478,10 ha tvorí poľnohospodársky pôdny fond a 93,81 ha tvoria ostatné plochy.

V pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory sú tri chovateľské oblasti. Najväčšia oblasť Nízke Tatry má 56.575,18 ha, Muránska oblasť má 42.274,43 ha a časť chovateľskej oblasti Poľana, ktorá patrí do pôsobnosti OPK Brezno má 18.027,22 ha.

Z pohľadu kvalitatívnych tried poľovných pozemkov v poľovných revíroch je najväčšie zastúpenie v II. a III. kvalitatívnej triede.